Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Miljøscreening Servitutoversigt
 

Bilag 2: Servitutoversigt

Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanens område:

Delområde A - Møllevejen:

03.05.1968 Byplanvedtægt nr. 1
25.02.2008 Dok om oversigt mv (Højdebegrænsning)
25.07.1980 Kendelse ang.fredning af arealer omkring "Brøndhuset"

Delområde B og C - Mårup Østerstrand og Mårup Skov:

01.05.1968 Byplanvedtægt
01.12.1988 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 9A
02.07.1960 Dok om færdselsret mv opholds-og baderet
03.04.1967 Dok om færdselsret mv opholdsret
03.04.1967 Dok om færdselsret mv opholdsret
03.06.1960 Dok om opholds-og baderet
04.02.1966 Dok om bade-og opholdsret
04.04.1942 Dok om færdselsret mv
04.11.1961 Dok om opholds-og baderet
05.04.1971 Dok om færdselsret mv
06.02.1975 Byplanvedtægt
07.05.1974 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr mv 
07.08.1968 Byplanvedtægt, Vedr 5Y
07.12.1934 Dok om færdselsret mv
07.12.1934 Dok om færdselsret mv strandareal
07.12.1959 Dok om færdselsret mv
08.07.1959 Dok om færdselsret mv opholds-og baderet
08.10.1979 Dok om afvanding etablering af pumpebrønd vedligeholdelse m v
08.10.1979 Dok om afvanding,etablering af pumpebrønd, vedligeholdelse mv, vedr 55C
09.07.1976 Dok om anbringelse af master, jordkabler mv
09.08.1965 Dok om bade-og opholdsret
10.05.1965 Dok om bade-og opholdsret
10.09.1965 Dok om bade-og opholdsret
11.02.1981 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
11.03.1942 Dok om hegn, hegnsmur mv
11.03.2005 Dok om udsigtareal, færdselsret, fællesareal og nedsivningsanlæg mv.
11.05.2007 Deklaration ang. elkabler samt transformerstation m.v.,vedr. matr.nr. 4
11.12.2006 Deklaration ang. kloakledning samt spildevandslaug m.v.
11.12.2006 Deklaration ang. kloakledning samt spildevandslaug m.v.
12.09.2006 Dekl. om ret til etablering af gangsti til stranden samt færdsel m.v.
12.12.1925 Dok om færdselsret mv, Vedr 1AD
13.01.1976 Dok om master,jordkabler m v
13.03.1935 Dok om byggelinier mv, Vedr 1AD
15.02.1941 Dok om byggelinier mv
15.04.1942 Dok om færdselsret mv
16.12.1963 Dok om færdselsret mv opholds-og baderet
17.08.1957 Dok om forbud mod bebyggelse
17.12.1968 Dok om bebyggelse mv
18.06.1973 Dok om ret til at anbringe master og jordkabler, kalke v/1BM mv
18.08.1962 Landvæsenskommissionskendelse, Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
18.11.1922 Dok om færdselsret mv, vedr 16A
20.12.1999 Lokalplan nr. 35 - sommerhusområde Mårup Østerstrand m.v.
21.02.2006 Dekl. vedr. friholdelseszone på 3,5 m. m.v.
21.02.2006 Dekl. vedr. oversigtsareal på 24 m2 m.v.
21.05.1885 Dok om færdselsret mv, vedr 16P
21.07.1969 Byplanvedtægt, vedr 23D
22.04.1971 Dok om transformerstation mv
22.12.1975 Dok om bebyggelse, benyttelse, grundejerfr mv forbud mod campering m v
22.12.2003 Dekl. ang. færdselsret m.v.,vedr 13,
23.03.1963 Dok om færdselsret mv opholds-og baderet
24.02.1969 Dok om opholds-,bade-og strandret
26.08.1969 Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 1AD
26.08.1969 Dok om adgangsbegrænsning mv, vedr 16A,23D,
26.10.1999 Dekl. ang.adgangsret til stranden over matr.nr. 1 R for købere og brugere af parceller mv
28.03.1970 Dok om oversigt mv, fælles gård, opholdsareal mv, færdselsret mv
28.06.1991 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv,rids på akt D221, vedr 23D
29.08.1938 Dok om færdselsret mv, Vedr 5Y
29.09.1978 Dok om højspænding mv
30.08.1963 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv samt flytning af kabler mv

22.12.1975 

Dok om udstykning, bebyggelse, benyttelse, beplantning mv. 

30.08.1963

Dok om el-kabel mv

09.12.2011

Dok om udlæg af privat fællesvej

08.08.2014

Dekl. om landejendom uden beboelsesbygning

18.01.2017

Dekl. om spildevandsanlæg

18.05.2017

Afløbsanlæg

28.11.2017

Dekl. om spildevandsledning

18.11.1922

Dok om færdselsret mv, vedr 16A

19.12.2005

Dekl. ang. bestemmelse om sikring og drift af vandforsyningsledning mv, vedr 1A

30.08.1963

Dok om el-kabel for Decca Navigator A/S

07.08.1968

Byplanvedtægt

26.08.1969

Byplanvedtægt, vedr 23E, 17C

26.02.1976

Dok om færdselsret mv, vedr 17C

26.02.1977

Dok om el-kabel mv, vedr 17C

10.09.1979

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 17C

28.06.1991

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Rids på D221, vedr 23E

17.11.1993

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 17C

23.02.1996

Dekl. ang. afløbsanlæg mv, vedr 17C

13.08.1999

Dekl. om samdrift mv, Påtaleret: jordbrugskommissionen for Århus Amt, vedr. 17C

Delområde D - Kanhave:

11.05.1963 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 6AK
13.03.1935 Dok om byggelinier mv, Vedr 6AM
13.03.1935 Dok om byggelinier mv 
14.09.1982 Dok om fredning
15.02.1941 Dok om byggelinie på kyststrækning mv, Vedr 6A, 6AL
15.12.1997 Servitut om byggelinier m.v., vedr. 6K
20.11.1981 Dok om fredning, vedr 1C, 2A, 4B
21.02.1949 overfredningsnævnets kendelse
26.08.1969 Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 6A, 6AE
28.08.1981 Dok om anbringelse af et lavspændingskabel mv

Delområde E - Sælvig Huse:

01.02.1955 Dok om oversigt mv
01.07.1977 Dok om færdselsret mv
01.10.1956 Dok om færdsels-, bade- og strandret
01.10.1970 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr. 5D
02.03.1963 Dok om hegn, hegnsmur mv
02.06.1995 Ekspropriationsfortegnelse og byggelinie mv
02.09.2002 Dekl. ang. færdselsret for 114c Onsbjerg m.v
02.11.1972 Dok om fredning, vedr 101A
03.12.1921 Dok om strandret, vedr 124B
04.06.2004 Dekl.om frit udsigtsareal,beplantning og bebyggelse m.v.
04.11.1980 Dok om færdselsret mv
05.03.1921 strandret
06.04.1976 Dok om master, jordkabler mv
06.06.1997 Dok. om byggelinier m.v., vedr. 33 Æ
06.06.1997 Dok. om oversigt m.v., vedr. 1 A Bisgård
06.06.1997 Dok. om vejret til privat fællesvej m.v.
06.08.1960 Dok om færdselsret mv opholds- og baderet
07.11.1962 Dok om oversigt mv
07.11.1991 Dok om kabler mv.
08.03.1935 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr. 5D
08.08.1973 Dok om master, forsyningsledninger mv, Vedr 141C
08.09.1934 Dok om tangret mv
08.11.1978 Dok om færdselsret mv vedligeholdelse mv,Vedr 141C
09.09.1922 kystfredningsservitut
09.09.1922 Dok om strandret for Østerby strandforening
09.09.1922 Fredningsservitut, vedr 124B
10.08.1957 Dok om færdsels-, bade- og strandret
10.10.1997 Dok om elkabler mv
11.03.1935 Dok om færdselsret mv samt tangret
11.06.1955 Dok om færdselsret mv bade- og strandret, samt ret til at tage tang mv
11.09.1978 Dok om hegn, hegnsmur mv
11.09.1978 Dok om overkørsel, fælles ind- og udkørsel mv færdselsret mv
12.03.1996 Dok om oversigt mv
13.03.1935 Dok om byggelinier mv,
15.02.1941 Dok om byggelinier mv, Vedr 5D,6A
15.02.1941 Dok om byggelinier mv, vedr 101A
15.05.1975 Dok om fredning, Vedr 6A
15.07.1963 Dok om bade- og opholdsret
15.09.1938 Dok om færdselsret mv
15.11.2000 Dekl.ang. frit udsigtsareal samt færdselsrett.stranden.
16.07.1957 Dok om ret til ophold, badning og færdsel
16.08.1952 Dok om Ret til ophold på og badning fra stranden
16.11.2007 Deklaration om havudsigt
16.12.1968 færdsels- og opholdsret
17.05.1932 Dok om Strandret
17.09.1996 Dok. om byggelinier m.v., vedr. 6 A.
17.09.1996 Dok. om oversigt m.v., vedr. 5 D, 6 A.
17.09.1996 Dok. om adgangsbegrænsning m.v., vedr. 5 D,6 A.
17.09.1996 Dok. om byggelinier m.v., vedr. 137A.
18.02.1922 Dok om strandret
19.05.1960 Dok om indskrænkning i benyttelse
19.12.1960 Dok om bade- og strandret
20.04.1935 Servitut om vejret, tangret mv for 1I Vadstrup
20.11.1972 Dok om oversigt mv,
23.03.2001 Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.
23.07.1955 Dok om baderet
24.04.1965 Dok om oversigt mv, Vedr 5D
24.04.1965 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr 5D
24.06.2003 Dok. om færdselsret, vedligeholdes m.v.
25.10.1976 Dok om færdselsret mv
26.03.1932 Dok om færdselsret mv
26.05.1977 Dok om færdselsret mv
26.08.1968 Dok om adgangsbegrænsning mv
26.08.1969 Dok om adgangsbegrænsning mv, Vedr 6A
26.08.2002 Dom af 01.07.2002 ang.færdselsret ad en 3,77 m. bred vej mv
27.06.1986 Dok om kabler mv.
27.10.1998 Dekl. ang. afløbsanlæg, bebyggelse, beplantning m.v., vedr. 5 D.
27.11.1933 Dok om færdselsret mv
27.11.1952 Dok om Sand, tang, sten, grus mv, ophold på og badning fra stran den samt færdsel mv
28.04.1998 Dekl.ang.evt. etablering af adgangsvej samt færdselsret til stranden m.v.
30.05.1940 Dok om fredning forbud mod opførelse af bebyggelse og lign samt andet, der kan være til hinder for fri udsigt mv
30.09.1968 Dok om færdselsret mv
30.10.1920 Byggeservitut
30.10.1920 Dok om færdselsret mv og bebyggelse mv
31.10.1977 Dok om anbringelse af jordkabler samt 1 stk lavspændingskabel mv
08.06.1942   Dok om færdselsret mv
20.07.2010 Samejeoverenskomst

Delområde F - Sælvig:

01.04.1970 Dok om oversigt mv
01.04.1970 Dok om bebyggelse, benyttelse mv 17.09.1996: Aflyst f.s.v.ang.oversigtsareal.
01.10.1970 Dok om anbringelse af master mv
03.06.1982 Dok om anbringelse af en rentvandsbeholder mv
07.09.1970 Dok om master mv.
10.07.1967 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
10.11.1980 Lokalplan nr. 80,1
12.05.1969 Dok om oversigt mv
13.01.1998 Dok. om vejret til privat fællesvej m.v.
13.10.1989 Ekspropriationsfortegnelse, Dok om vej mv, Vedr 5 BS
14.10.1971 Dok om anbringelse af master mv
15.02.1941 Dok om byggelinier mv
15.07.1981 Dok om kabelgrav mv.
17.09.1996 Dok. om oversigt m.v. Lyst forud for pantegæld og byrder.
17.09.1996 Dok. om adgangsbegrænsning m.v. Lyst forud for pantegæld og byrder.
17.09.1996 Dok. om byggelinier m.v., vedr. 137A. Lyst forud for pantegæld og byrder.
18.12.1974 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
18.12.1974 Bebyggelsesplan
19.11.1970 Dok om anbringelse af båker mv.
20.03.1992 Dok om afløbsanlæg mv.
22.05.2008 Kommuneplantillæg nr. 2 og Lokalplan nr. 64
24.04.1964 Højdebegrænsning
24.07.1973 Dok om master jordkabler mv
24.07.1973 Dok om forsynings-/afløbsledninger m.v.,vedr 5 BS og 5 CÆ
26.09.1983 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
27.10.1998 Dekl. ang. afløbsanlæg, bebyggelse, beplantning mv
15.07.1981 Dok om transformerstation mv
20.03.1992 Dok om afløbsanlæg mv.
09.12.1961 Dok om ret til at tage tang og grus fra stranden
16.11.1984 Dok om benyttelse til helårsbeboelse samt betingelser mv.
27.06.1986 Dok om kabler mv.
25.01.2011 Vedtægter for Nordsælvig Grundejerforening
25.01.2016 Samejekontrakt

Delområde G - Vesterløkken:

02.03.1936 Dok om færdselsret mv, vedr 54A
02.03.1977 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv Rids på A 630, vedr. 3C, 3G.
03.09.1960 Dok om Adgang til strandareal, opholds- og baderet, Vedr 140A, 54I, m.fl
03.12.1960 Dok om færdselsret mv og opholds- og baderet
04.11.1954 Dok om færdselsret mv Opholdelsret på stranden
06.01.1937 Dok om vej mv, vedr 128A
06.03.1950 Dok om færdselsret,baderet mv, vedr 126A
07.03.1956 Dok om færdselsret mv opholdels- og baderet vedr 126A
08.04.1980 Dok om nedlægning af vandledning mv, vedr 4F
08.09.1987 Dok om benyttelse af fælles strandareal til ophold, badning og f ærdsel til fods mv.
08.11.1977 Dok om højspænding mv jordkabler m.v., vedr 119B
09.03.2004 Dok vedr benyttelse, forringelse af udsigten m.v. vedr. 131B
09.07.1973 Dok om master og jordkabler mv, vedr 126A
09.09.1950 Dok om færdselsret mv Fælles vej, Vedr 54K, 127E, 127D
10.01.1907 Dok om ret til at tage tang m.v. færdselsret vedr 118S
10.04.1978 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
12.03.1965 Dok om fælles brønd
12.09.2003 Dok. om bebyggelse,beplantning m.v.
12.12.2002 Lokalplan nr. 43 vedr. aktivitetsområde m.v. vedr. dele af 5F
14.06.1972 Dok om master og jordkabler mv
14.09.1977  Dok om Opførelse af fritidshuse mv. vedr 175I
14.10.1935 Dok om ret til tang, sand, grus for 3A, vedr 125F
15.02.1941 Dok om kystbyggelinie
15.05.1975 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Tillige lyst pantstiftende.
16.01.1980 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
16.10.1991 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
16.11.1984 Dok om benyttelse til helårsbeboelse samt betingelser mv.
18.07.1952 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 53B, 62M
19.02.1936 Dok om færdselsret mv og strandret, vedr 125F
19.03.1965 Dok om fælles brønd
19.09.2008 Dok om udsigtsareal, hæk m.v.
20.02.1967 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
22.03.1977 Dok om jordkabler,kabelgrav mv, vedr 54A
22.06.1979 Dok om færdselsret mv, vedr 128A
22.11.2004 Skøde lyst servitutstiftende f.s.v.ang. dyrkning, beplantning m.v., vedr. 33 I
23.01.1919 Dok om vejareals afgivelse, vedr 54A
23.04.1963 Dok om færdselsret mv,opholdels- og baderet samt ret til at tage vand fra 126E, vedr 126A
23.05.1938 Dok om færdselsret mv, vedr 125F
23.11.1983 Dok om færdselsret mv samt jagt- og brugsret for Keld Stensgaard Larsen,vedr. 151R,151S
24.06.1939 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
24.06.1939 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
24.10.1978 Dok om ret til nedlægning af vandledning, vedligeholdelse mv
24.11.2003 Dekl.om tilladelse til etablering af badebro samt udvidelse og vedligehold m.v.
26.08.2004 Dekl.ang.beplantning der ikke må overstige en højde på 1,80 m. over terræn m.v.
27.03.1996 Dekl. med Oliebranchens Miljøpulje vedr. oprensning m.v., vedr. 78 A.
27.05.1980 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedligeholdelse, vedr 4I
27.09.1934 Dok om færdselsret mv
27.10.1947 Dok om færdselsret mv opholdsret på stranden vedr 125F
28.02.2001 Dekl.ang. forlig med Århus Amt om forurenet jord i mf.af §22 i lovbekg.nr. 370 af 02.06. 1999 m.v., vedr.62M, 62R og 53B.
28.05.1973 Dok om master, jordkabler mv
28.05.1974 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
30.04.1956 Dok om færdselsret mv Opholdels- og baderet
30.08.1948 Dok om beplantning mv, vedr 3C
31.08.1916 Dok. om behandling som bondejord, vedr.33I
31.10.1935 Dok om færdselsret mv.
31.10.1967 Dok om oversigt mv og byggetilladelse overfor hhv. Samsø Sogneråd og Holbæks Amtsråd
11.11.2010 Dekl. ang. vejret

Delområde H og I - Langemark/Egernvej:

02.01.1936 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
02.01.1936 Dok om færdselsret mv og ret til tang mv
02.01.1936 Dok om tangret mv
02.01.1936 Dok om tangret, færdselsret mv, Vedr 5AD
02.01.1936 Dok om tangret,byggeservitut,færdselsret mv
02.07.1936 Dok om tangret,byggeservitut,færdselsret mv
04.02.1897 Dok om strandret
04.02.1897 Dok om tangret mv
04.02.1897 Dok om tangret, færdselsret mv
04.08.1970 forbud mod udstykning uden samtykke af ejeren af 6AA
07.05.1937 Dok om byggelinier mv
09.03.1976 Dok om vigeplads,vedligeholdelse mv
09.10.1992 Dok om tilladelse til betonramper mv
09.12.1969 Dok om færdselsret mv
10.04.1970 Dok om bebyggelse, benyttelse mv
11.08.1970 forbud mod udstykning af 6AA uden samtykke af ejeren af 6H
14.07.1894 Dok om ret til at tage tang mv, samt færdsel og til at oplægge tang mv.
15.02.1941 Dok om byggelinier mv
15.02.1941 Dok om byggelinier mv
15.02.1941 Dok om byggelinier mv
16.05.1918 Dok om Tangret mv
16.11.1984 Dok om anvendelse til helårsbeboelse, samt betingelser mv
18.12.1925 Dok om strand-og vejret mv
26.07.1894 Dok om færdselsret mv
26.07.1894 Dok om tangret mv
26.07.1894 Dok om strand- og vejret
27.01.1969 Dok om bebyggelse, benyttelse mv (Bebyggelsesplan)
28.01.1935 Dok om færdselsret mv
30.06.2005 Samejeoverenskomst vedr. ophold, forkøbsret og ejendommens drift m.v.
30.09.1976 Dok om salg,pantsætning,benyttelse, ejendommens udgifter mv
28.02.2011 Dekl. om landbrugsejendom uden beboelsesbygning
28.08.2013 Dekl. om forsyningsanlæg
10.10.2013 Samejeoverenskomst
28.10.2013 Dekl. om forsyningsanlæg
11.11.2013 Dekl. om spildevandsledning
11.11.2013 Dekl. om pumpebrønd
11.11.2013 Dekl. om spildevandsledning
11.08.2014 Spildevandstrykledning
11.08.2014 Vandledning
18.01.2018 Dekl. om regnvandsledning
05.03.2018 Dekl. for Strandskoven 33, 8305 Samsø

 

 

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden