Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
83 - Sommerhusområderne på Samsø
Miljøscreening Servitutoversigt
 

Bilag 1: Miljøscreening


Screeningsresultat

Er planen omfattet af MVL?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?
[MVL § 2 nr. 1

Nej

 

 Ja

 

X

 

 Planen er 
 
omfattet af loven

 

 

 

Screeningsafgørelse i henhold til MVL §3

 Miljøvurdering
[udarbejdes hvis kryds her]

Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt?
[MVL § 8, nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omfatter planen projekter på MVL bilag 1 og 2?
[MVL § 8 nr. 1]

 

 

Ja

 

Er der tale om mindre område på lokalt plan eller små ændringer i gældende plangrundlag?
[MVL § 8, stk. 2 nr. 1] 

Ja

 

Nej

 

 

 

 

 

 

 

Nej

X

Vil planen kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
[MVL § 8, stk. 2 nr. 2]

Nej

X

Ja

 

 

 

I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner skal der altid foretages en screening af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en miljøvurdering eller ej.

Screeningen er udarbejdet af Samsø Kommune. I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017, har kommunen vurderet at planforslaget ikke påvirker de miljøparametre som indgår i screeningen i væsentlig grad.

Samlet vurderes det derfor, at planforslaget ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. Kommunens vurdering bliver offentligt bekendtgjort inden den endelige godkendelse af planerne jf. Miljøvurderingslovens § 10 og 33.

Planforslagets indhold og formål

Lokalplanen er udarbejdet for at skabe et samlet og ensartet administrationsgrundlag for områdernes anvendelse til sommerhusformål.

Lokalplan nr. 83 er en tema- eller emnelokalplan, hvor det primære formål er at videreføre anvendelsen og disponeringen af de eksisterende sommerhusområder, herunder områdernes overordnede karakter ift. bebyggelse, grønne strukturer o.l. Planforslaget skal ses som en harmonisering af den fremtidige byggesagsbehandling i sommerhusområderne, således at dette hovedsageligt sker med udgangspunkt i det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Planforslaget muliggør tillige udvidelser af nogle af de eksisterende områder - ved Langemark (Egernvej), Mårup Østerstrand, Sælvig Huse og Vesterløkken - i overensstemmelse med Miljøministeriets Landsplandirektiv for udpegning af nye sommerhusområder. Som noget nyt fastlægger planen, at der i forbindelse med byggetilladelser skal fastsættes en mindste sokkelhøjde ud fra prognoser for fremtidige vandstandsstigninger.

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 176 ha fordelt på 9 delområder der er/bliver zoneret som sommerhusområder.

Materiale til rådighed for screeningen

Høring af berørte myndigheder

Der foretages høring af screeningsresultatet i henhold til Miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 1 med beslutning om, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens § 10.

Følgende berørte myndigheder er hørt:
- Erhvervsstyrelsen

Screeningsskema

Skemaet sammenfatter overblik over planens påvirkning efter kriterierne i lovens bilag 1/2.


KLIMA

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

CO2 udledning

 

X

 

Inden for lokalplanområdet gives der mulighed for at etablere anlæg til vedvarende energi. Dette vurderes kun i mindre omfang at kunne reducere CO2-udledningen fra forbrug af konventionelt produceret energi.

Energiforbrug

 

X

 

Planforslaget vurderes ikke at påvirke transportarbejdet / energiforbrug til transport væsentligt.

Tilpasningsbehov

X

 

 

Planforslaget fastlægger, at der i forbindelse med byggetilladelser skal fastsættes en mindste sokkelhøjde ud fra prognoser for fremtidige vandstandsstigninger. Dette skal sikre, at sommerhusområderne er mere ”robuste” ift. klimaforandringer.


RESSOURCER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Råstoffer

X

 

 

Ikke relevant

Vandforbrug

X

 

 

Ikke relevant

Affald, herunder byggeaffald, jord, farligt affald mv

X

 

 

Ikke relevant

Arealressourcen (anvendelse / arealforbrug)

 

X

 

Planen foretager udvidelse af 4 områder, efter retningslinjerne i landsplandirektivet. Der inddrages i alt 26,9 ha. landbrugsjord til sommerhusformål, hvor der i alt kan opføres 100 nye sommerhuse.


VAND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Udledning af spildevand

 

X 

 

Ny bebyggelse inden for delområderne skal tilsluttes godkendt spildevandsanlæg i henhold til gældende spildevandsplan.

Regnvand skal nedsives lokalt.

Overfladevand (evt. påvirkning af hav, vandløb og vådområder)

X

 

 

Ændres ikke i forhold til gældende planlægning. Planforslaget regulerer ikke afledning af overfladevand. Det forudsættes - jf. ovenfor at regnvand nedsives lokalt.

Grundvandsforhold, herunder drikkevandsinteresser og risiko for forurening og nedsivning

X

 

 

Hovedparten af lokalplanområdet ligger inden for et område, der er udpeget som et område med almindelige drikkevandsinteresser (OD). Dog ligger delområde A (Møllevejen) og en mindre del af delområde G (Vesterløkken) i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Udlæg af nyt areal i Vesterløkken ved Rosenvej sker i OSD-område.
Det vurderes, at lokalplanens anvendelse til sommerhusformål ikke udgør en risiko for grundvandsbeskyttelsen.


JORD

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning 

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger 

Eksisterende jordforurening

X

 

 

Inden for lokalplanens delområde B (Mårup Østerstrand I) er registreret en forurening på vidensniveau 1 i henhold til Jordforureningsloven. Forureningen er registreret på et areal omfattet af strandbeskyttelse, der ikke kan bebygges.

Risiko for forurening

X

 

 

Områdets anvendelse til sommerhuse vurderes ikke at medføre en øget risiko for forurening.


LUFT

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Luftforurening, herunder støv og lugt

X

 

 

Ingen risiko for luftforurening.

Emissioner (partikler mv)

X

 

 

Ikke relevant

Diffuse kilder

X

 

 

Ikke relevant


STØJ OG VIBRATIONER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Støj fra omgivelser

X

 

 

Hovedparten af delområderne er beliggende ved lukkede vejsystemer (blinde veje) og støj fra trafik vurderes ikke at være væsentlig.
Der er ikke andre enkeltstående støjkilder (virksomheder, anlæg mv.) i lokalplanområdets nære omgivelser.

Støj på omgivelser

X

 

 

Der planlægges ikke for enkelt anlæg (ferieanlæg, attraktioner mv.), der vil kunne belaste naboområder væsentligt.
Planforslagets nye arealudlæg, medfører kun en meget begrænset ændring af trafikbelastningen.

Vibrationer / komfort

X

 

 

Ikke relevant


TRAFIK

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Trafikale konsekvenser i området (tilgængelighed, belastning & fremkommelighed)

X

 

 

Infrastruktur i og adgang til eksisterende sommerhusområder ændres ikke og planforslaget har ikke betydning for tilgængelighed mv.
Planforslagets nye arealudlæg, medfører kun en meget begrænset ændring af trafikbelastningen.

Trafikale konsekvenser på omgivelserne

X

 

 

Den begrænsede mertrafik som planforslaget medfører, vurderes ikke at give støjgener eller andet for omgivelserne.

Trafiksikkerhed

X

 

 

Ikke relevant

Kollektiv transport

X

 

 

Ikke relevant


NATUR

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Natura 2000 områder

X

 

 

Den østlige del af delområde D (Kanhave) er omfattet af Natura 2000-området ”Stavns Fjord” med tilhørende forslag til naturplan, der skal sikre, at de truede naturtyper og arter i området opnår en gunstig bevaringstilstand.
Planforslaget ændrer ikke ved anvendelsen eller de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag.
Det vurderes derfor, at planforslaget ikke vil få væsentlig indflydelse på Natura 2000 områder.

Truede arter (Bilag 4-arter)

X

 

 

Der er ikke kendskab til sjældne eller beskyttede arter inden for området.

§3-arealer (beskyttede naturtyper)

X

 

 

På flere steder inden for området er der registreret beskyttede naturtyper: Overdrev i delområderne B, C og D, samt en sø i delområde I.
Planforslaget fastlægger at alle disse områder skal friholdes for bebyggelse og anlæg.

Skovarealer

X

 

 

Delområde C er etableret i et skovområde - der kan ikke opføres yderligere bebyggelse i området.

Flora og fauna

X

 

 

Området har en høj andel af arealer med beplantning og områder der henligger i naturtilstand.

Spredningskorridorer

X

 

 

Områdets mange grønne områder, levende hegn, skov mv. fungerer som spredningskorridorer.

Lavbundsarealer

X

 

 

Der findes ikke lavbundsarealer inden for området.


LANDSKAB

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Fredede arealer (fredningssager og klitfredninger)

X

 

 

Den østlige del af delområde E (som er ubebygget) - Sælvigbugten-fredningen og hele delområde D er omfattet af Stavns Fjord-fredningen. Der er tale om en natur- og kulturhistoriske fredninger.
Planforslaget fastlægger i overensstemmelse med fredningen, at tilstanden af arealerne på fredningstidspunktet skal søges bevaret.

Bygge- og beskyttelseslinjer NbL §15-19 (strand-, å-, sø-, skov-, kirke- og fortidsmindelinje)

 

X

 

På flere lokaliteter er lokalplanområdet omfattet af strandbeskyttelse og skovbyggelinjer.
Der må ikke foretages tilstandsændring af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinien.
Ved etablering af bebyggelse inden for skovbyggelinje skal kommunen dispensere fra denne.

Landskabelig værdi og overordnet landskabsstruktur

X

 

 

Delområde D ligger i et område, der er udpeget med særlige landskabelige værdier.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Bynær natur og rekreative områder

X

 

 

Ikke relevant

Geologisk værdifulde områder

X

 

 

Delområde D ligger i et område, der er udpeget med særlige geologiske interesser.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Kystnærhedszonen

 

X

 

Området ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser for kystområderne. Udlæg af nye arealer sker i henhold til landsplandirektivet og bag eksisterende områder.
Inden for lokalplanens område er der ikke mulighed for at opføre bebyggelse, der mht. placering, omfang og udseende adskiller sig fra eksisterende bebyggelse i området. Det er således ikke muligt at opføre bebyggelse, der overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter.

Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv)

X

 

 

For at bevare nogle af de væsentligste karakteristika ved Samsøs sommerhusbebyggelse fastsætter lokalplanen, at nybyggeri samt om- og tilbygninger skal ske under hensyntagen til særlige farveholdninger, tagformer, tagmaterialer, hegn mv. i lokalområdet.


KULTURARV OG KULTURMILJØER

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Beskyttede diger

X

 

 

Planforslaget fastlægger at der ikke må foretages tilstandsændringer af beskyttede diger inden for lokalplanområdet.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

X

 

 

Ikke relevant

Værdifulde kulturmiljøer /-områder

X

 

 

Delområde D ligger i et område, der er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø.
Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Kirkeindsigtsområder

X

 

 

Ikke relevant

Fortidsminder

X

 

 

Den nordlige del af delområde D berøres i to tilfælde af beskyttelseslinjer om fortidsminder.
Planforslaget fastlægger, at der inden for beskyttelseszonerne ikke må foretages ændring af tilstanden, etableres bebyggelse, hegn o.l. ligesom selve fortidsmindet ikke må ændres.

Arkæologiske kulturminder

X

 

 

Ikke relevant


BEFOLKNING OG SAMFUND

Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Erhvervsliv, herunder detailhandel (opland, omsætning, branchestrukturer)

 

 

Udlæg af mindre nye arealer til sommerhuse vurderes at have en positiv påvirkning på erhvervslivet.

Materielle goder (off. servicefunktioner)

X

 

 

Ikke relevant

Sundhed (Friluftsliv og rekreative interesser)

X

 

 

Alle eksisterende grønne rekreative områder med offentlig adgang bevares.

Svage grupper/handicappede (tilgængelighed til fællesarealer, pladser og bygninger)

X

 

 

Områdets anvendelse ændres ikke i forhold til gældende planlægning, undtaget mindre arealer der overføres fra landzone til sommerhusområde.

Sociale forhold

X

 

 

Ikke relevant

Utryghed/kriminalitet

X

 

 

Ikke relevant

Sikkerhed (giftpåvirkning, brand- og eksplosionsfare)

X

 

 

Ikke relevant

Vindforhold / turbulens

X

 

 

Ikke relevant

Skyggevirkninger/refleksion

X

 

 

Ikke relevant


MIDLERTIDIGE OG KUMMULATIVE EFFEKTER

 

Ingen påvirkning

Mindre påvirkning

Væsentlig påvirkning

Bemærkninger

Midlertidige effekter - anlægsfase (støj, ressourcer, vibrationer, trafik mv.)

X

 

 

Der vurderes ikke at være væsentlige effekter forbundet med opførelse af nye sommerhuse.

Kummulative effekter - af flere emner eller flere områder (etaper el. tilstødende områder)

X

 

 

Der vurderes ikke at være væsentlige kummulative effekter.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden